back

Piaggio X7 250 ie


Questo e' il mio scooter Piaggio X7 250ie con il cavallatto laterale , che lo rende piu' accattivante e pratico !!!!


มอเตอร์ไซค์ที่แนะนำ

       

HARLEY-DAVIDSON Softail Slim


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2014  /  ระยะทางที่ขับ 10 km
THB  20,599*
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  18,289
ราคาสุทธิในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR 15,369

BMW K 1300 S


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2009  /  ระยะทางที่ขับ 39950 km
THB  9,786*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  8,689

HONDA F6 C


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2001  /  ระยะทางที่ขับ 39520 km
THB  12,377*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  10,989

DUCATI Monster 696


DE- Filderstadt-Bernhausen
ปีเริ่มใช้งาน 2008  /  ระยะทางที่ขับ 13390 km
THB  6,408*
แสดงหลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ราคาในสกุลเงินของผู้จำหน่าย: EUR  5,689
* จ่ายราคาซื้อในสกุลเงินของผู้จำหน่าย การคำนวณจะใช้อัตราการคำนวณ ECB ในวันปัจจุบันเป็นพื้นฐาน